1 người phụ nữ dùng xe nâng sắp xếp Ly cocktail - Kỷ lục Guinness Thế giới

1 người phụ nữ dùng xe nâng sắp xếp Ly cocktail - Kỷ lục Guinness Thế giới

1 người phụ nữ dùng xe nâng sắp xếp Ly cocktail - Kỷ lục Guinness Thế giới