ស្វែងរកអ្នកចែកចាយ forklift ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

In trang

រថយន្ត Forklift MGA គឺជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេដែលដំឡើងម៉ាស៊ីនរថយន្ត ISUZU របស់ជប៉ុន (ISUZU engine CO នាំចូលពីប្រទេសជប៉ុន) ក្នុងប្រទេសវៀតណាម។ ស្វែងរកអតិថិជនក្រុមហ៊ុន ក្រុមចែកចាយលក់-ជួល ឡានដឹកទំនិញជប៉ុន ផ្សារដែក នៅកម្ពុជា។ ជាពិសេស អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន និងសាជីវកម្មនានាមានតម្រូវការផ្ទាល់ក្នុងការទិញរថយន្ត Forklift សម្រាប់ឃ្លាំង រោងចក្រ ទីធ្លាជាដើមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

រថយន្ត Forklift MGA គឺជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេដែលដំឡើងម៉ាស៊ីនរថយន្ត ISUZU របស់ជប៉ុន (ISUZU engine CO នាំចូលពីប្រទេសជប៉ុន) ក្នុងប្រទេសវៀតណាម។ ស្វែងរកអតិថិជនក្រុមហ៊ុន ក្រុមចែកចាយលក់-ជួល ឡានដឹកទំនិញជប៉ុន ផ្សារដែក នៅកម្ពុជា។ ជាពិសេស អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន និងសាជីវកម្មនានាមានតម្រូវការផ្ទាល់ក្នុងការទិញរថយន្ត Forklift សម្រាប់ឃ្លាំង រោងចក្រ ទីធ្លាជាដើមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

In order to expand the market and introduce Japanese ISUZU forklift trucks assembled in Vietnam. MGA Vietnam truck JSC needs

looking for agents, distributors of Japanese forklifts, Japanese forklifts - Korean forklifts, Korean forklifts in countries around the world.

MGA Vietnam truck JSC established in 1998 is the legal authorized representative of MGA Forklift Inc. (USA) & Izu Japan Machinery Singapore in the field of assembling forklifts, Trading: Japanese isuzu diesel forklifts and USA curtis electric forklifts only in Vietnam.

MGA forklifts have been used by more than 5000 corporations, multi-industry enterprises such as: Customs, Industrial Parks, Airports, Unilever, Masan, green Feed and many other businesses… In front of a common strategic vision, forklifts MGA soon becomes a leading forklift supplier in Vietnam, Manufacturing and assembling complete forklift trucks that meet European standards and Southeast Asia and further Asia.

Currently, MGA forklifts in Vietnam are growing day by day and trusted by many partners from Japanese and Korean corporations and companies such as: SAM SUNG, KUMO, HUYDAI ALUMINUM, CADI-SUN, Vingroup Corporation, Dong Tam Brick Factory, Hung Yen Plastic, Thac Ban Brick, Dong Xuan Saigon Beer, Bac Giang textile, Fashion format, vinmast, Saigon coop, woosung, leadchmical, bio cell…and many other Korean companies

MGA Vietnam truck JSC forklift products are increasingly trusted thanks to outstanding and outstanding features such as:

- Competitive price with many different capacity lines and currently available at the warehouse, meeting customer needs 24/24.

- Japanese ISUZU Diesel engine is built with a safe reserve capacity to help improve the vehicle's load capacity.

- The hydraulic system and high-strength molded shell, designed according to MGA Forklift standards, have been voted as good quality European goods for many years.

- Replacement parts are available and warranty and maintenance 24/24 to quickly respond to customer needs.