• 082 33 86 1122/ 0969 062 541

Xe nâng dầu Toyota 8FD30 3 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD30 3 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FDK25 Powershift 2,5 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FDK25 Powershift 2,5 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FDK20 Powershift 2 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FDK20 Powershift 2 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD20 2 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD20 2 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD18 Powershift 1,75 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD18 Powershift 1,75 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD15 1,5 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD15 1,5 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD10 1 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD10 1 tấn

Xe nâng điện Toyota 8FBE20 2 tấn

Xe nâng điện Toyota 8FBE20 2 tấn

Xe nâng điện Toyota 8FBE18 1,75 tấn

Xe nâng điện Toyota 8FBE18 1,75 tấn

Xe nâng điện Toyota 8FBE15 1,5 tấn

Xe nâng điện Toyota 8FBE15 1,5 tấn

Xe nâng điện Toyota 8FBE13 1,25 tấn

Xe nâng điện Toyota 8FBE13 1,25 tấn

Xe nâng điện Toyota 8FBE10 1 tấn

Xe nâng điện Toyota 8FBE10 1 tấn

Xe nâng điện Toyota reach truck 7FBRS25 2,5 tấn

Xe nâng điện Toyota reach truck 7FBRS25 2,5 tấn

Xe nâng diện Toyota reach truck 7FBR30 3 tấn

Xe nâng diện Toyota reach truck 7FBR30 3 tấn

Xe nâng diện Toyota reach truck 7FBR25 2,5 tấn

Xe nâng diện Toyota reach truck 7FBR25 2,5 tấn