• 082 33 86 1122/ 0969 062 541

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 13m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 13m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 13m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 13m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 12m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 12m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 11m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 11m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 11m

Xe nâng người ( thang nâng người) genie boom lifts 11m

Xe nâng người ( thang nâng người) một trục genie 8-14m

Xe nâng người ( thang nâng người) một trục genie 8-14m

Xe nâng người ( thang nâng người) cần ống lồng genie 57m

Xe nâng người ( thang nâng người) cần ống lồng genie 57m

Xe nâng người ( thang nâng người) cần ống lồng genie 48m

Xe nâng người ( thang nâng người) cần ống lồng genie 48m

Xe nâng người ( thang nâng người) cần ống lồng genie 43m

Xe nâng người ( thang nâng người) cần ống lồng genie 43m

Xe nâng người ( thang nâng người) cần ống lồng genie 40m

Xe nâng người ( thang nâng người) cần ống lồng genie 40m

Xe nâng người ( thang nâng người) cần ống lồng genie 34m

Xe nâng người ( thang nâng người) cần ống lồng genie 34m

Xe nâng người ( thang nâng người) cần ống lồng genie 28m

Xe nâng người ( thang nâng người) cần ống lồng genie 28m

Xe nâng người ( thang nâng người) cần ống lồng genie 26m

Xe nâng người ( thang nâng người) cần ống lồng genie 26m

Xe nâng người ( thang nâng người) cần ống lồng genie 26m

Xe nâng người ( thang nâng người) cần ống lồng genie 26m

Xe nâng người ( thang nâng người) cần ống lồng genie 22m

Xe nâng người ( thang nâng người) cần ống lồng genie 22m