• 082 33 86 1122/ 0969 062 541

Xe nâng xăng Toyota FGZN30 3 tấn

Xe nâng xăng Toyota FGZN30 3 tấn

Xe nâng xăng Toyota FGZN25 2,5 tấn

Xe nâng xăng Toyota FGZN25 2,5 tấn

Xe nâng xăng Toyota FGZN20 2 tấn

Xe nâng xăng Toyota FGZN20 2 tấn

Xe nâng dầu Toyota FDZN30 3 tấn

Xe nâng dầu Toyota FDZN30 3 tấn

Xe nâng dầu Toyota FDZN25 2,5 tấn

Xe nâng dầu Toyota FDZN25 2,5 tấn

Xe nâng dầu Toyota FDZN20 2 tấn

Xe nâng dầu Toyota FDZN20 2 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FG50N 5 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FG50N 5 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FG45N 4,5 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FG45N 4,5 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FG40N 4 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FG40N 4 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FGJ35 3,5 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FGJ35 3,5 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FG35N 3,5 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FG35N 3,5 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FGK30 Powershift 3 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FGK30 Powershift 3 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FG30 3 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FG30 3 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FGK25 Powershift 2,5 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FGK25 Powershift 2,5 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FG25 2,5 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FG25 2,5 tấn