• 082 33 86 1122/ 0969 062 541

Xe nâng xăng Toyota 8FGK20 Powershift 2 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FGK20 Powershift 2 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FG20 2 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FG20 2 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FG18 Powershift 1,75 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FG18 Powershift 1,75 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FG15 1,5 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FG15 1,5 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FG10 1 tấn

Xe nâng xăng Toyota 8FG10 1 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD80N 8 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD80N 8 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD70N 7 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD70N 7 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD60N 5 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD60N 5 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD50N 5 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD50N 5 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD45N 4,5 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD45N 4,5 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD40N 4 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD40N 4 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FDJ35 3,5 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FDJ35 3,5 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD35N 3,5 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD35N 3,5 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FDK30 Powershift 3 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FDK30 Powershift 3 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD30 3 tấn

Xe nâng dầu Toyota 8FD30 3 tấn